Την Τρίτη 10 Μαΐου 2022 πραγματοποιήθηκε δια ζώσης η 17η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπενησίου. Εννιά (9) ήταν τα θέματα τα οποία απασχόλησαν τα μέλη της Επιτροπής και αυτά αφορούσαν την έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Συντήρηση χώρων πρασίνου της πόλης Καρπενησίου (2022-2024)»,εκτιμώμενης αξίας 40.120,20ευρώ, την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης, την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και κατάρτιση όρων διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου» και τον ορισμό μελών επιτροπών διενέργειας διαγωνισμού και παρακολούθησης, παραλαβής.

Επίσης αποφάσεις έλαβαν για την ταυτοποίηση έργου με τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης Δήμου Καρπενησίου» με τον τίτλο «Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες σε υποδομές του Δήμου Καρπενησίου», την έγκριση μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας Δήμου Καρπενησίου, την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, τον ορισμό υπολόγου και την τακτοποίηση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής-απαλλαγή υπολόγου. Ακόμη συζήτησαν για τον καθορισμό όρων εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Κοινότητα Στάβλων, τη διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους και τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση υποδομών Κ. Μεγάλου Χωριού» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου Μπούρα Παναγιώτη ΕΔΕ.