Την Πέμπτη 5  Μαΐου 2022 θα πραγματοποιηθεί με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης) η 8η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων. Τρία (3) είναι τα θέματα ημερήσιας διάταξης για τα οποία τα μέλη της Επιτροπής θα κληθούν να λάβουν αποφάσεις. Αυτά αφορούν τη σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων, έτους 2022, τη σύνταξη και κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων 2022 και την αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ από συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ (μηνός Απριλίου) έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.