Με συνοπτικό διαγωνισμό και το έργο «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Μικρού Χωριού»

2952
Το Μικρό Χωριό

Για το έργο «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Μικρού Χωριού», ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό, συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 16.000,00€. Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων οικοδομικών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Οικονομική προσφορά κ.λπ.), από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6- Καρπενήσι) μέχρι την 23-7-2018. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22373-50080, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Λάππας Αντώνιος. Να σημειωθεί ότι δεν απαιτείται εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 26/7/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις 125 του N4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν εργοληπτικές επιχειρήσεις Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικών. Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2017-2018 και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου.