Η 18η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής πραγματοποιήθηκε με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) στις 05 Σεπτεμβρίου 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Αποδοχή  χρηματοδότησης από ΥΠΕΣ για την καταβολή της Ειδικής Εκλογικής Αποζημίωσης στους υπαλλήλους Δήμων της χώρας οι οποίοι συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών Εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023, Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου κ. Νικόλαου Μαρούλη, Εξειδίκευση πίστωσης (αφορά οικονομική ενίσχυση δύο δημοτών), Έκδοση εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για πληρωμή παραβόλου 1.648,79€ υπέρ Πράσινου Ταμείου για την επέμβαση του Δήμου μας σε δημόσια έκταση δασικού χαρακτήρα και την κατασκευή των έργων: «Ασφαλτόστρωση δημοτικού οδικού δικτύου Άγραφα – Σάϊκα – όρια νομού Καρδίτσας (Α’ φάση)» και «Κατασκευή μεταλλικής γέφυρας στον οικισμό Σαμαρίου Τ.Κ. Επινιανών».

Έγκριση πρακτικού ΙΙ του διαγωνισμού του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ», Έγκριση Πρακτικού ΙΙΙ του διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού -κάτω των ορίων- με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την: «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος [τύπου πρέσας] αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων για τον Δήμο Αγράφων στο πλαίσιο του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» εκτιμώμενης αξίας 150.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Μελέτη για χαρτογράφηση-καταγραφή μονοπατιών Δήμου Αγράφων», ποσού 24.842,16€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). Αποδοχή Γ’ Κατανομής 2023 από τους ΚΑΠ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων μας, Αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης των προϋπολογισμών των Δήμων από την αύξηση του ενεργειακού κόστους και Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση της 7ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2023 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.