Την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 πραγματοποιήθηκε δια ζώσης η συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπενησίου. Δεκατέσσερα (14) ήταν τα θέματα για τα οποία έλαβαν αποφάσεις τα μέλη της Επιτροπής.

Αυτά αφορούσαν την έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής B’ εξαμήνου 2021, την αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου «Δράσεις και παρεμβάσεις για την αναβάθμιση υπαίθριων χώρων του Δήμου Καρπενησίου» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», την έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Καρπενησίου, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού και εκτέλεσης της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών και την αποδοχή της απόφασης ένταξης της Πράξης «Εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στο Δήμο Καρπενησίου», στα πλαίσια του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου»2022, Πρόσκληση «Σχέδια αστικής προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.)», στον Άξονα Προτεραιότητας2 «Αστική Αναζωογόνηση και Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου.

Επίσης τα μέλη συζήτησαν σχετικά με την αποδοχή ένταξης της πράξης «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» με Κωδικό ΟΠΣ 5163963 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και αναμόρφωση και εγγραφή στον Προϋπολογισμό έτους 2022, την αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2022 (7ηΑναμόρφωση), την υποβολή πρότασης του Δήμου Καρπενησίου στην Πρόσκληση 88 «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του δημόσιου τομέα» της ΕΥΔ Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα», την έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα: «Προμήθεια μηχανήματος έργου για τις ανάγκες του Δήμου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 113.000,00€, την έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με θέμα: «Προμήθεια ενός κλειστού φορτηγού τύπου VAN για τις ανάγκες του Δήμου» ενδεικτικού προϋπολογισμού 26.200,00€ και την παράταση διαγωνισμού του έργου «Παρεμβάσεις και δράσεις βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας και αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις υποδομές ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Καρπενησίου».

Ακόμη αποφάσεις έλαβαν για την τεκμηρίωση της αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών: 1. «Κατασκευή παραπηγμάτων για την εμποροπανήγυρη» και 2. «Ηλεκτροδότηση της εμποροπανήγυρης» από το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου και έγκριση ανάθεσης σε ιδιώτες, την έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Κοινότητα Στάβλων (2 άγονες), τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με δ.τ. Ε-ΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης επί της επαρχιακής οδού Καρπενησίου -Γαύρου».