Την Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2022 πραγματοποιήθηκε δια ζώσης η 2η Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καρπενησίου. Δεκαέξι (16) ήταν τα θέματα, που απασχόλησαν τα μέλη και για τα οποία έλαβαν αποφάσεις. Αυτά αφορούσαν την εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής, τον προγραμματισμό προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου για το έτος 2022, την έγκριση του 4ου πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού «Προμήθεια ειδών προστασίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου» προϋπολογισμού 54.779,53€ (κατακύρωση- οριστικός ανάδοχος), την έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών κρεοπωλείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου» προϋπολογισμού 58.031,48€ (προσωρινός ανάδοχος), την εισήγηση για αποδοχή της Απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και τον ορισμό μελών επιτροπών παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής οχημάτων του Δήμου Καρπενησίου έτους 2022) (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών).

Επίσης συζητήθηκε ο ορισμός μελών των επιτροπών διεξαγωγής διαγωνισμών των έργων έτους 2022 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών), ο ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής υπηρεσιών καθώς και επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών των γενικών υπηρεσιών έτους 2022 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών), ο ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών καθώς και επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών των προμηθειών έτους 2022 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών), ο ορισμός επιτροπής εξέτασης – αξιολόγησης ενστάσεων κατά τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών για το έτος 2022 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών), ο ορισμός διμελούς επιτροπής τεχνικών για τον χαρακτηρισμό και την παραλαβή του φυσικού εδάφους των έργων που επιβλέπονται από το Τμήμα Τεχνικών Έργων (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών), ο ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης και παρακολούθησης, παραλαβής υπηρεσιών (Δ/νση Διοικητικών -Οικονομικών) και ο ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας, αξιολόγησης και παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών (Δ/νση Διοικητικών -Οικονομικών). Ακόμη αποφάσεις έλαβαν για τον καθορισμό του είδους των ελαττωμάτων του έργου «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης- αποχέτευσης στις περιοχές επέκτασης του σχεδίου πόλης Καρπενησίου» αναδόχου «ΕΓΕΚΑ Ο.Ε., τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΕΙΜΗΛΙΑΡΧΕΙΟΦΟΥΡΝΑΣ» αναδόχου Κωνσταντίνου Μπουλογιάννη και την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «Βελτίωση υποδομών Κ. Κρικέλλου» στο Δήμο Καρπενησίου αναδόχου Νικολάου Μήτσιου Ε.Δ.Ε.