Δια περιφοράς θα πραγματοποιηθεί  η 19η Τακτική Συνεδρίαση της  Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγράφων σήμερα ημέρα Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 13:00 π.μ. Είκοσι επτά (27) θα είναι τα θέματα για τα οποία οι σύμβουλοι θα κληθούν να συζητήσουν και να λάβουν σημαντικές αποφάσεις. Αυτά αφορούν τις εγκρίσεις των1ων  Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών για τα έργα «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων», «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Παλαιοκατούνας Δ.Ε. Φραγκίστας», «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Λημερίου Δ.Ε. Απεραντίων», «Εσωτερική οδοποιία οικισμού Κρέντης Τ.Κ. Κερασοχωρίου Δ.Ε. Βίνιανης», «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Κέδρων Δ.Ε. Ασπροποτάμου»,«Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Λεπιανών Δ.Ε. Ασπροποτάμου», «Διαμόρφωση νεκροταφείου Τ.Κ. Γρανίτσας Δ.Ε. Απεραντίων» και «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Βίνιανης Δ.Ε. Βίνιανης». Επίσης αποφάσεις θα ληφθούν και για την αποδοχή χρηματοδότησης από το ΥΠΕΣ για κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19, από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και από το ΥΠΕΣ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Ακόμη θα συζητηθεί η έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή των Προέδρων των Κοινοτήτων έτους 2020, η εξειδίκευση πίστωσης (αφορά οικονομική ενίσχυση δημότισσας), η εξειδίκευση πίστωσης (αφορά οικονομική ενίσχυση δημότη), η έγκριση Πρακτικού Επιτροπής Ενστάσεων περί του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Εκτέλεση της Συγκοινωνίας στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Αγράφων» προϋπολογισμού 54.043,83 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%, η λήψη απόφασης παράτασης προθεσμίας της από 10 Οκτωβρίου 2017 Προγραμματικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Διαρρύθμιση Υφιστάμενου Κτιρίου – Τμήματος Πνευματικού Κέντρου ‘’ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ’’  Δ.Ε. Φραγκίστας Δήμου Αγράφων», η Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες για την κάλυψη έκτακτων αναγκών από πλημμύρες (Ιανός) και η έγκριση της 8ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2020. Επιπροσθέτως, οι σύμβουλοι θα αποφασίσουν για την έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου κ. Νικόλαου Μαρούλη, για την έγκριση κανονισμού λειτουργίας δικτύου άρδευσης Δήμου Αγράφων και των δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Αγράφων, την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Αγράφων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την επιβολή τελών Ύδρευσης- Αποχέτευσης για το έτος 2021, αλλά και για την επιβολή τελών καθαριότητας – φωτισμού και συντελεστή δημοτικού φόρου για το έτος 2021 καθώς και για τον καθορισμό συντελεστή ΤΑΠ, χρήσης κοινοχρήστων χώρων, διαφήμισης και των τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων για το έτος 2021.

φωτο αρχειου