Την Τρίτη 5 Απριλίου 2022 συνεδρίασε με μεικτό τρόπο (δια ζώσης και μέσω τηλεδιάσκεψης) η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων. Εννιά (9) ήταν τα θέματα που απασχόλησαν τα μέλη της Επιτροπής. Αυτά αφορούσαν τη συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής των έργων «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Επισκοπής Δ.Ε. Φραγκίστας» της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων, «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δάφνης Δ.Ε. Βίνιανης» της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης του Δήμου Αγράφων, «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Παλαιοκατούνας Δ.Ε. Φραγκίστας» της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας του Δήμου Αγράφων, «Κατασκευή Κοινοτικού αναψυκτηρίου στην πλατεία της Τ.Κ. Βούλπης Δ.Ε. Απεραντίων» της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων του Δήμου Αγράφων και «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Λημερίου Δ.Ε. Απεραντίων» της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων του Δήμου Αγράφων.

Επίσης αποφάσεις έλαβαν για την έγκριση της απόφασης Δημάρχου με θέμα: Απευθείας ανάθεση για την Υπηρεσία «Καθαρισμός δημοτικών και αγροτικών οδών για την  Δ.Ε. Φραγκίστας, την Δ.Ε. Αγράφων και την Δ.Ε. Απεραντίων, λόγω έκτακτων ακραίων καιρικών συνθηκών», την αποδοχή χρηματοδότησης ΥΠΕΣ από ΚΑΠ για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας, την αποδοχή χρηματοδότησης του ΥΠΕΣ από συμπληρωματική κατανομή ΚΑΠ (μηνός Μαρτίου) έτους 2022 για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και τον ορισμό Πληρεξουσίου δικηγόρου για την νομική υποστήριξη και εκπροσώπηση του Δήμου Αγράφων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά κατά την συζήτηση της αίτησης ακύρωσης – αναστολής της εταιρίας με την επωνυμία “ΠΑΡΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ”.