Στην πρόσληψη νέου ειδικού συμβούλου προχώρησε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης, με σκοπό την καλύτερη δυνατή στελέχωση του Δήμου. Συγκεκριμένα προσλήφθηκε ο Κωνσταντίνος Κουτσοθανάσης του Στεφάνου, Πτυχιούχος του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε κενή οργανική θέση Ειδικού Συμβούλου του Δημάρχου Αγράφων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Να θυμίσουμε ότι ο Ειδικός Σύμβουλος υπάγεται ειδικά και αποκλειστικά στην υπηρεσιακή δικαιοδοσία του Δημάρχου, ασκεί καθήκοντα επιτελικά, δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες, συνεργάζεται με το προσωπικό του Δήμου, ζητά από τις υπηρεσίες του Δήμου όλα εκείνα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των καθηκόντων του, παρέχει συμβουλές και διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή προφορικά σε θέματα Ο.Τ.Α. που αφορούν Τεχνικά Έργα και Υποδομές του Δήμου Αγράφων. Η ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να υπερβαίνει τη διάρκεια της δημοτικής περιόδου εντός της οποίας προσλαμβάνεται και από την οποία και συνεπάγεται η εργασιακή σχέση με τον Δήμο και αρχίζει η υποχρέωσή της για παροχή υπηρεσιών. Με την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, η οποία βαρύνει συνολικά τον προϋπολογισμό εξόδων του Δήμου Αγράφων κάθε έτους.