2.500 τόνους αντιπαγετικό αλάτι με διαγωνισμό

Μπαίνοντας σιγά σιγά σε πιο κρύες θερμοκρασίες, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας προνοεί για το χειμώνα και προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την προμήθεια δύο χιλιάδων εξακοσίων τριάντα (2.630,00 tn) τόνων άλατος αποχιονισμού του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για την περίοδο 2021-2022. Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 166.426,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 147.280,00€, ΦΠΑ: 19.146,40€)

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών την Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 11:00 το πρωί. Ημερομηνία ηλεκτρονικής Αποσφράγισης του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»: Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12:00.

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται δύο έτη απο την υπογραφή της και ανάρτησή της στο ΚΗΜΔΗΣ.

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.