Νοικιάστηκε το δημοτικό καφενείο της Δάφνης

3644

Υπό νέα ιδιοκτησία θα βρίσκεται,  πλέον το καφενείο της Τοπικής Κοινότητα Δάφνης  Αγράφων. Με την από 29-10-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιήθηκε απ’ ευθείας εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος (καφενείο), που βρίσκεται στην πλατεία της Τοπικής Κοινότητας Δάφνης (84,08τμ μαζί με WC,) στην κα SOLOKOVA YORDANKA.

Αναλυτικότερα, με την από 20-04-2018 διακήρυξη του Δημάρχου Αγράφων, που δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου στο Κερασοχώρι, στην Τοπική Κοινότητα Δάφνης και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγράφων, διενεργήθηκε φανερή προφορική πλειοδοτική δημοπρασία στις 07-05-2018 και στις 14-05-2018 (επαναληπτική), όπου δεν παρουσιάστηκε κανένας ενδιαφερόμενος. Με την 12-06-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν τα πρακτικά των άγονων αυτών φανερών προφορικών πλειοδοτικών δημοπρασιών η οποία και κρίθηκε νόμιμη Το Σεπτέμβριο, η κα SOLOKOVA YORDANKA, κατέθεσε αίτηση μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για την ενοικίαση του συγκεκριμένου δημοτικού ακινήτου. Με την ανωτέρω αίτησή της, ζητά την εκμίσθωση του ακινήτου στην ίδια, με σκοπό να το χρησιμοποιήσει ως καφενείο, χωρίς τροποποίηση των όρων, όπως αυτοί περιγράφονται στην 17-04-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  Ύστερα από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι είναι αναγκαία η ύπαρξη καφενείου για την εξυπηρέτηση των κατοίκων της Τοπικής Κοινότητας Δάφνης, αποφασίστηκε η απευθείας εκμίσθωση προκειμένου να λειτουργήσει ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (καφενείο). Η διάρκεια της υπόψη μίσθωσης ορίζεται σε δέκα έτη από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου με δικαίωμα παράτασης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ετήσιο μίσθωμα 300,00€. Οι περαιτέρω ενέργειες για την υπογραφή της σύμβασης ανατέθηκαν στο Δήμαρχο Αγράφων κ. Μπαμπαλή Θεόδωρο.