Την απευθείας ανάθεση για την κατασκευή του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση Οδικής Σύνδεσης στην είσοδο του οικισμού Νεοχωρίου Τ.Κ. Παλαιοχωρίου Δ.Ε. Φραγκίστας» αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων κ. Αλέξης Καρδαμπίκης. Ειδικότερα, το πρόβλημα αυτό χρήζει άμεσης αποκατάστασης, καθόσον είναι αδύνατη η πρόσβαση των κατοίκων προς τις οικίες τους από την συγκεκριμένη οδό που αποτελεί και την κυρίως είσοδο του οικισμού και επιπλέον ο μηχανολογικός εξοπλισμός και το υπάρχων προσωπικό του Δήμου Αγράφων δεν επαρκεί για την κάλυψη των προαναφερόμενων αναγκών. Ως ανάδοχος επιλέχτηκε ο Ζαραβέλης Ιωάννης Εμπειροτέχνης έναντι αμοιβής18.951,61€ συν ΦΠΑ (24%) 4.548,39€ (συνολική δαπάνη 23.500,00€). Το έργο πρέπει να αποπερατωθεί εντός είκοσι (20) ημερών και θα εκτελεστεί σύμφωνα με την μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, με τις διατάξεις του Νόμου με τίτλο «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» και τις εντολές της υπηρεσίας.