Ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό πρόκειται να προκηρύξει ο Δήμος Καρπενησίου
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει τιμής ανά εργασία και μηχάνημα για την ανάδειξη αναδόχων
για την:
α.«Μίσθωση μηχανημάτων για την αποκατάσταση βλαβών που προκλήθηκαν από
την κακοκαιρία» ενδεικτικού προϋπολογισμού 49.978,20€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και
β. «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για
πυροπροστασία»50.970,20€.
Το πρώτο έργο αφορά εργασίες αποκατάστασης βλαβών με χρήση εκσκαφέα
φορτωτή με το χειριστή για τις Δ.Ε. Καρπενησίου, Φουρνάς, Δομνίστας, Προυσού
και Ποταμιάς. Το δεύτερο έργο αφορά εργασίες καθαρισμού με χρήση φορτωτή
και άνω με το χειριστή για τις Δ.Ε. Καρπενησίου, Φουρνάς, Δομνίστας, Κτημενίων,
Ποταμιάς και Προυσού.
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Καρπενησίου.
Η δαπάνη για τις εν λόγω συμβάσεις βαρύνει τους Κ.Α. με σχετικές πιστώσεις του
τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Καρπενησίου.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ
(Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).
Η διάρκεια της Σύμβασης για την πρώτη περίπτωση αρχίζει από την ημερομηνία
υπογραφής του συμφωνητικού (ανάρτηση στο ΚΗΔΜΗΣ) και θα ισχύει για οχτώ
(8) μήνες, ενώ για τη δεύτερη περίπτωση αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής
του συμφωνητικού (ανάρτηση στο ΚΗΔΜΗΣ ) και θα ισχύειέως την λήξη της
αντιπυρικής περιόδου. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί μετά την
οριστική παραλαβή των υπηρεσιών στο 100% της συμβατικής αξίας.