Ολοκληρώθηκε η 13η αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2021 του Δήμου Καρπενησίου, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του.

Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 28.526.478,99€. Στην αύξηση των εξόδων συνέβαλε η παροχή υπηρεσιών ελέγχου και διόρθωσης δηλώσεων Κτηματολογίου στη ΔΕ Δομνίστας, στη ΔΕ Καρπενησίου, στη ΔΕ Κτημενίων, στη ΔΕ Ποταμιάς, στη ΔΕ Προυσού, στη ΔΕ Φουρνάς, η προμήθεια υλικών (χημικών κτλ) για τη λειτουργία και συντήρηση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.), η βελτίωση οδικού δικτύου Διάσελα-Ζυγός-Ασπρόπυργος και Ζυγός-Άνω Εσωχώρια και η προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος.

Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των28.756.666,57€. Παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξησή τους ήταν ο ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών, η ενίσχυση για τη βελτίωση οδικού δικτύου Διάσελα-Ζυγός-Ασπρόπυργος και Ζυγός-Άνω Εσωχώρια και ο ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης. Το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 230.187,58€.