Ολοκληρώθηκε η 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2021 του Δήμου Αγράφων, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και των υπολογισμών των εσόδων, των εξόδων και του αποθεματικού του. Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό το σύνολο των εξόδων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό των 21.175.402,18€.
Σε αυτό περιλαμβάνονται η απόδοση στις σχολικές Επιτροπές (Συντήρηση σχολείων, Εργοδοτικές εισφορές μισθοδοσίας ασκούμενων σπουδαστών, η προμήθεια οδικού εξοπλισμού & λοιπών υλικών σήμανσης, η προμήθεια υδρευτικών-αρδευτικών-αποχετευτικών υλικών Δ.Ε. Απεραντίων, Βίνιανης και Φραγκίστας, η προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και μηχανημάτωνκαι η προμήθεια λογισμικών. Το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 21.210.383,92€, ενώ το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 34.981,74€.