Όλες οι ειδικότητες που προτείνονται από το Δήμο Αγράφων

Έγκριση έλαβε από την Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγράφων ο ετήσιος
προγραμματισμός προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού έτους 2023, στον οποίο
προβλέπονται έξι (6) θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων.
Αναλυτικότερα, το ΥΠ.ΕΣ, με έγγραφο με θέμα «Ετήσιος προγραμματισμός
προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα έτους
2023», ενημέρωσε το Δήμο Αγράφων για την έναρξη υποβολής αιτημάτων
πρόσληψης τακτικού προσωπικού 2023.
Ο Δήμος Αγράφων αντιμετωπίζει τεράστια έλλειψη προσωπικού σχεδόν σε όλες
τις ειδικότητες. Το 2021 αποχώρησαν με μετάταξη 2 υπάλληλοι (1 Π.Ε.
Διοικητικού και 1 Τ.Ε. Διοικητικού-Λογιστικού) οι οποίοι ανήκαν στην Οικονομική
Υπηρεσία. Επίσης η Τεχνική υπηρεσία λειτουργεί με ένα (1) μόνο υπάλληλο
ειδικότητας Π.Ε. Πολικών Μηχανικών, ενώ δύο (2) Χειριστές Μηχανημάτων Έργων
βρίσκονται σε απόσπαση μεγάλης χρονικής διάρκειας και ένας (1) Χειριστής
Μηχανημάτων Έργων μέχρι τέλους του έτους 2022 θα αποχωρήσει λόγω
σύνταξης. Επίσης ο Δήμος θα χρειαστεί έναν υπάλληλο με ειδικότητα ΤΕ
Βρεφονηπιοκόμων διότι επίκειται η λειτουργία νέου Παιδικού Σταθμού.
Η δαπάνη μισθοδοσίας του ανωτέρω προτεινόμενου μόνιμου προσωπικού για τα
έτη 2023 και 2024 θα καλυφθεί στους Προϋπολογισμούς των αντίστοιχων ετών
με χρηματοδότηση από τους Κ.Α.Π.. Οι προτεινόμενες θέσεις είναι έξι και είναι οι
εξής: ΠΕ Διοικητικού 1, ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων 1, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 1, ΤΕ
Πολιτικών Μηχανικών 1, ΔΕ Υδραυλικών 1 καιΔΕ28 Χειριστών Μηχανημάτων
Έργων 1.