Στην έγκριση του 1ου (Τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση υποδομών Κ. Κρικέλλου» στο Δήμο Καρπενησίου, αναδόχου Νικολάου Μήτσιου, προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή Καρπενησίου.

Ο ΑΠΕ έχει συνταχθεί από το Τμήμα Τεχνικών έργων του Δήμου και έχει θεωρηθεί αρμόδια, συνολικής δαπάνης 16.681,59€με Φ.Π.Α., δηλαδή είναι μειωμένος κατά 918,56€ σε σχέση με την αρχική σύμβαση. Για την έντεχνη και άρτια ολοκλήρωση του έργου κρίνεται απαραίτητη η έγκριση του 1ου ΑΠΕ για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων που προέκυψαν λόγω σφαλμάτων της προμέτρησης της μελέτης και μετά από προμετρήσεις των εργασιών, που δεν ήταν δυνατό να υπολογιστούν κατά την σύνταξη της αρχικής μελέτης. Με τον συγκεκριμένο 1ο Α.Π.Ε. δεν αλλάζουν τα βασικά σχέδια και η μορφή του έργου, αλλά βελτιώνεται η πληρότητα και η λειτουργικότητα του.

Να θυμίσουμε ότι το συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου υπογράφηκε στις 25 Αυγούστου 2021 για συνολικό ποσό 17.600,15€ (με ΦΠΑ 24%) και με προθεσμία περαίωσης των εργασιών το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 20.000,00 € (με Φ.Π.Α.24%).Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.