Στον ορισμό (τεχνικού) διαχειριστή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού
Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) προέβη ο Δήμος Αγράφων.

Ως διαχειριστής και εκπρόσωπος ορίζεται ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Αγράφων, Μαρούλης Νικόλαος του Ιωάννη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Α’, αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου, ο οποίος θα πραγματοποιεί την αναγκαία επικοινωνία καισυνεννόηση για τα ζητήματα ανάπτυξης του ΟΠΣ-ΑΔΕ του Δήμου Αγράφων. Ως αναπληρωτής του ορίζεται η Ουρανία Παπαροϊδάμη του Θεοδώρου, Κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπόνων.

Οι χρήστες του συστήματος διακρίνονται σε «τεχνικούς διαχειριστές» και «απλούς εξουσιοδοτημένους χρήστες» με ρόλους αντίστοιχους στις αρμοδιότητές τους.Ο (τεχνικός) διαχειριστής φέρει την ευθύνη να εγγραφεί ο ίδιος στο σύστημα μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στο έγγραφο τουΥπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων/Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/Διεύθυνση Κανονιστικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, με θέμα: «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ): ορισμός διαχειριστών του συστήματος». Οι υποχρεώσεις του (τεχνικού) διαχειριστή μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο σύστημα, είναι η διαχείριση των χρηστών του Δήμου Αγράφων, οι οποίοι θα είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση των ενεργειών του συστήματος. Αναλυτικότερα, ο (τεχνικός) διαχειριστής φέρει την ευθύνη της εγγραφής νέων χρηστών στο σύστημα, της αλλαγής των παγίων στοιχείων τους όταν απαιτείται, καθώς και της ανάθεσης διαφόρων ρόλων για τον κάθε χρήστη. Οι ρόλοι προσδιορίζουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία σχετικά με την αδειοδότηση και την εποπτεία, οι οποίες θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ-ΑΔΕ. Η διαδικασία εγγραφής του (τεχνικού) διαχειριστή, η διαδικασία καταχώρισης των χρηστώνστο σύστημα καθώς και η παροχή υποστήριξης, θα είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://opsade.mindev.gov.gr. H εγγραφή διαχειριστών είναι υποχρεωτική.