Στην πρόσληψη ειδικού συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου κατά την άσκηση των καθηκόντων του προχώρησε ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης. Για τη θέση επιλέχτηκε ο Χρήστος Αρμάγος του Δημητρίου. Ο ανωτέρω θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του Δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά, για θέματα που αφορούν την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, τη σύνταξη μελετών σύνταξης έργων για χρηματοδότηση και την παρακολούθηση των Τεχνικών Έργων. Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών. Η συνολική δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Καρπενησίου, κάθε έτους.