Στον ορισμό του προσωρινού αναδόχου προέβη η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου για το έργο «Αποκατάσταση βατότητας δρόμων προς οικισμό «Ασπρούδια» της Κοινότητας Καρίτσας και προς νεκροταφείο στην Κοινότητα Μεγάλου Χωριού» προϋπολογισμού 159.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Μετά την αποσφράγιση των φακέλων που πραγματοποιήθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2021 και στη συνέχεια στον έλεγχο των δικαιολογητικών και των εγγυητικών που προσκομίστηκαν στην Επιτροπή που απαρτίζονταν από τους 1. Αντώνιο Λάππα, Πολ. Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρπενησίου, ως Πρόεδρος 2. Παναγιώτη Καράμπελα, Μηχανολόγο – Μηχανικό ΠΕ, υπάλληλο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Ευρυτανίας, ως μέλος και 3. Δημήτριο Τσελεπή, Πολ. Μηχανικό ΤΕ, υπάλληλο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καρπενησίου, ως μέλος, αυτή προέβη στον ορισμό αναδόχου.

Η Επιτροπή ανακήρυξε ως προσωρινό ανάδοχο την εργοληπτικήεπιχείρηση «ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ», με ποσοστόμέσης τεκμαρτής έκπτωσης είκοσι τέσσερα και δέκα οκτώ τοις εκατό(24,18%) επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.