Παράταση έως τις 4 Αυγούστου 2021 έλαβε το έργο «Βελτίωση υποδομών Δ.Ε. Προυσού» ύστερα από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Καρπενησίου. Η απόφαση αυτή λήφθηκε ύστερα από αίτηση του αναδόχου, ο οποίος ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 24 Ιουλίου 2021 εξαιτίας της πανδημίας (covid19). Το συμφωνητικό μεταξύ του οριστικού αναδόχου κ. Κουτούμπα Παναγιώτη και του Δημάρχου υπογράφηκε στις 24 Δεκεμβρίου 2020 για συνολικό ποσό 38.800,00€ με Φ.Π.Α. και με προθεσμία περαίωσης των εργασιών έως την 17 Οκτωβρίου 2020. Η παράταση θα συμβάλλει στην ολοκλήρωση του  αντικειμένου  της  εργολαβίας και στην οικονομική τακτοποίησή του.