Παράταση αποφάσισε να χορηγήσει η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Καρπενησίου
για την υποβολή των προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του
έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου»
έως την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022και ώρα 23:30. Ως ημερομηνία
αποσφράγισης ορίζεται η Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00, για την
καλύτερη προετοιμασία των διαγωνιζομένων και για να αποφευχθούν τυχόν
ενστάσεις, προσφυγές και γενικά ενέργειες, οι οποίες θα καθυστερήσουν
σημαντικά τη διενέργεια του διαγωνισμού.
Η απόφαση αυτή λήφθηκε διότι η ενδιαφερόμενη εταιρεία SYCHEM Α.Ε. υπέβαλε
μέσω του συστήματος διαγωνισμών στις 31 Μαΐου 2022 αίτημα παροχής
διευκρινίσεων, το οποίο απαντήθηκε στις 9 Ιουνίου 2022. Η ίδια εταιρεία
υπέβαλε και αίτημα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής
προσφορών, ώστε να έχει χρόνο να προσαρμόσει την προσφορά της μετά την
παροχή των διευκρινίσεων από μέρους του Δήμου. Στην κείμενη νομοθεσία
καθώς και στη σχετική διακήρυξη προβλέπεται σε τέτοιες περιπτώσεις η
δυνατότητα παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών
όταν οι παρεχόμενες διευκρινίσεις παράγουν σημαντικές αλλαγές.