Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας ανακοίνωσε νέες προσλήψεις προσωπικού, για την κάλυψη εννέα θέσεων εργασίας.

Οι προσλήψεις θα υλοποιηθούν, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Οι θέσεις εργασίας αφορούν απόφοιτους περιβάλλοντος, πολιτικούς μηχανικούς, οδηγούς, εργάτες γενικών καθηκόντων και χειριστές μηχανημάτων έργου.

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει την Τρίτη 15 Αυγούστου και λήγει τη Δευτέρα 21 Αυγούστου 2023.

Οι θέσεις εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

 1. ΠΕ Περιβάλλοντος (1 θέση)
 2. ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών (1 θέση)
 3. ΔΕ Οδηγών (3 θέσεις)
 4. ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (3 θέσεις)
 5. ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου (1 θέση)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

 1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία).
 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
 3. Τίτλο σπουδών.
 4. Πιστοποιητικό γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ (κλάδων και ειδικοτήτων των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ)
 5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί, δεν έχουν το κώλυμα της περ. ιε. της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4765/2021 (12μηνο), δεν έχουν το κώλυμα της παρ. 1 του άρθρου 5 του ΠΔ 164/2004 (3μηνο) και ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα η οποία του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας που επέλεξε (χορηγείται από την υπηρεσία).
 6. Αντίγραφο της άδειας οδήγησης (για τις ειδικότητες: ΔΕ Οδηγών και ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων).
 7. Πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) (για την ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών).
 8. Αντίγραφο της σχετικής άδειας χειριστή (για την ειδικότητα: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων).
 9. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 μισθωτού (για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, για όσους διαθέτουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η οποία χορηγείται από την υπηρεσία).
 10. Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ελεύθερου επαγγελματία με συνημμένα μία τουλάχιστον σύμβαση ή ένα τουλάχιστον δελτίο παροχής υπηρεσιών ανά έτος (για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, για όσους διαθέτουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης η οποία χορηγείται από την υπηρεσία).
 11. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα μισθωτού ή ελεύθερου επαγγελματία, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης (για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων για όσους διαθέτουν απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης).

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα ανωτέρω έντυπα στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας [Ανακοινώσεις – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (pste.gov.gr)]

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση με συνημμένα τα αναφερόμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ddoik-evr@pste.gov.gr ) ή αυτοπροσώπως στη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού (Τμήμα Διοίκησης, Προσωπικού και Μισθοδοσίας) της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι Τ.Κ. 36100 (Πληροφορίες: 2237350718, 2237350729).

Η αίτηση συμμετοχής και οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι επτά (7) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της στο πρόγραμμα «Διαύγεια». Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας.

Το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας [Ανακοινώσεις – Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (pste.gov.gr)] καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του καταστήματος της Διεύθυνσης Διοικητικού -Οικονομικού (Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι)της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας και θα συνταχθεί πρακτικό ανάρτησης. 

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων ΕΔΩ.

proson.gr