Προς ψήφιση τίθεται το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2023 στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Καρπενησίου. Ο ανωτέρω αποτελεί συνοπτική αποτύπωση του ετήσιου προϋπολογισμού και του μηνιαίου προγράμματος εκτέλεσής του.

Πιο συγκεκριμένα, στον πίνακα αυτό αποτυπώνονται: α) σε ενοποιημένη και συνοπτική μορφή τα στοιχεία του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου τα οποία συνιστούν τις εκτιμήσεις του ως προς τα έσοδα και τα έξοδα του αντίστοιχου οικονομικού έτους και β) η χρονική πορεία εκπλήρωσης των ετήσιων εκτιμήσεων των εσόδων και δαπανών, σε επίπεδο μήνα και τριμήνου καθώς και σωρευτικά από την αρχή του έτους. Η κατάρτισή του πραγματοποιείται με βάση την αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων, περιλαμβανομένου του ταμειακού υπολοίπου. Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υπο-ομάδες οι οποίες αποτελούν αθροίσματα συγκεκριμένων επιμέρους κωδικών αριθμών, η απόδοση των οποίων ελέγχεται κατά την εκτέλεση του προϋπολογισμού, ώστε να εντοπίζονται και να αξιολογούνται αναλόγως οι πηγές αποκλίσεων από τους συνολικά τιθέμενους στόχους. Σύμφωνα με τον ΟΠΔ το σύνολο των εξόδων αναμένεται να ανέλθει στα 34.417.247 ευρώ, ενώ το σύνολο των εσόδων αναμένεται να ανέλθει στα 34.417.247 ευρώ.