Στην πρόσληψη δύο (2) ατόμων προχωρά ο Δήμος Αγράφων, με σκοπό να
καλύψει τις ανάγκες της πυροπροστασίας, στο πλαίσιο πρόσληψης προσωπικού
για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών του
Δήμου.
Ειδικότερα, προσλαμβάνονται οι: Δημήτριος Φραγκάκης του Κωνσταντίνου με την
ειδικότητα του ΥΕ Εργάτης Γενικών Καθηκόντων και για χρονικό διάστημα δύο (2)
μηνών από 15 Ιουλίου 2022 έως και 14 Σεπτεμβρίου 2022 και Γρηγόριος
Κοκολιός του Θεμιστοκλή με την ειδικότητα του ΥΕ Εργάτης Γενικών
Καθηκόντωνκαι για χρονικό διάστημα από 15 Ιουλίου 2022 έως τη λήξη της
περιόδου Πυροπροστασία ήτοι 31 Οκτωβρίου 2022.
Η καταβολή των αποδοχών τους θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
όπως ισχύουν. Η απόφαση αυτή λήφθηκε, ύστερα από βεβαίωση του
Οικονομικού Τμήματος της Δ/νσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών
ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη
προσωπικού.