Αποδεκτή έκανε την πρόταση της αναδόχου εταιρείας SYCHEM AE το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπενησίου ως προς την αντικατάσταση των κλιματιστικών συσκευών, την αντικατάσταση των φωτοβολταϊκών πλαισίων και την αντικατάσταση των ηλεκτρονικών αντιστροφέων με σχετική ενημέρωση της σχετικής σύμβασης και δεν αποδέχεται την πρόταση της για την αντικατάσταση του φωτισμού των κολυμβητικών δεξαμενών καθώς και για την αντικατάσταση του συμπληρωματικού φωτισμού.

Οι αντικαταστάσεις

Συγκεκριμένα η απόφαση αυτή λήφθηκε, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

Σχετικά με την αντικατάσταση των κλιματιστικών συσκευών. Η πρόταση αντικατάστασης των κλιματιστικών συσκευών βελτιώνει τεχνικά το συνολικό αποτέλεσμα αφού λύνει ένα σοβαρό πρόβλημα που παρουσιάζεται κατά την διαδικασία εγκατάστασης ως προς τη διασύνδεση των κλιματιστικών συσκευών στα υφιστάμενα δίκτυα, η λύση του οποίου επιτρέπει τη μέγιστη δυνατή εκμετάλλευση του υπό προμήθεια εξοπλισμού και κατά συνέπεια τη λειτουργία του με τη μέγιστη απόδοση του. Η πρόταση αντικατάστασης των κλιματιστικών συσκευών ευνοεί την υπηρεσία αφού η δυνατότητα τοποθέτησης των νέων με τρόπο που δεν το επιτρέπουν οι διαστάσεις των υφιστάμενων, δεν απαιτεί τη διαφορετική διαρρύθμιση – μετακίνηση και επανεγκατάσταση υφιστάμενου εξοπλισμού ο οποίος δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας σύμβασης και που θα επιβάρυνε εξολοκλήρου ή εν μέρει την υπηρεσία.

Σχετικά με την αντικατάσταση των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Η πρόταση αντικατάστασης των φωτοβολταϊκών πλαισίων επιτρέπει την εκτέλεση της σύμβασης εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων αφού ο λόγος αντικατάστασης τους έχει να κάνει με τη δυνατότητα προμήθειας των υφιστάμενων αφού αυτά σύμφωνα με την ανάδοχο εταιρεία δεν είναι διαθέσιμα τουλάχιστον αυτήν την περίοδο ενώ τα νέα είναι άμεσα διαθέσιμα.

Σχετικά με την αντικατάσταση των ηλεκτρονικών αντιστροφέων. Η πρόταση αντικατάστασης των ηλεκτρονικών αντιστροφέων επιτρέπει την εκτέλεση της σύμβασης εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων αφού ο λόγος αντικατάστασης τους έχει να κάνει με τη δυνατότητα προμήθειας των υφιστάμενων αφού αυτοί σύμφωνα με την ανάδοχο εταιρεία δεν είναι διαθέσιμοι τουλάχιστον αυτήν την περίοδο ενώ οι νέοι είναι άμεσα διαθέσιμοι.

Σχετικά με την αντικατάσταση του φωτισμού των κολυμβητικών δεξαμενών. Η πρόταση αντικατάστασης των προβολέων φωτισμού των κολυμβητικών δεξαμενών λόγω της καλύτερης απόδοσης των νέων προτεινόμενων δεν αποτελεί ουσιώδη λόγο για την αντικατάσταση τους αφού και οι υφιστάμενοι αλλά και οι νέοι ικανοποιούν το σύνολο των κριτηρίων που έθεσε η 18/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σχετικά με την αντικατάσταση του συμπληρωματικού φωτισμού των κολυμβητικών δεξαμενών. Η πρόταση αντικατάστασης των προβολέων του συμπληρωματικού φωτισμού των κολυμβητικών δεξαμενών λόγω της καλύτερης απόδοσης των νέων προτεινόμενων δεν αποτελεί ουσιώδη λόγο για την αντικατάσταση τους αφού και οι υφιστάμενοι αλλά και οι νέοι ικανοποιούν το σύνολο των κριτηρίων που έθεσε η 18/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.