Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, αποφασίστηκε η  ένταξη της Πράξης «Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για ανέργους Πτυχιούχους ΑΕΙ-ΤΕΙ, ηλικίας 22-29ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του Ν.1892/1990, και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα» στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Αντικείμενο της δράσης είναι η απασχόληση 3.600 ανέργων νέων ηλικίας 22-29 ετών, πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990, και οι οποίοι δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης. Οι ωφελούμενοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης.

Η συνολική διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται στους 12 μήνες.

Ο στόχος της δράσης είναι:

α) η άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας και της αδυναμίας πρόσβασης στην αγορά εργασίας των νέων πτυχιούχων που συνεχίζουν να πλήττονται από την παρατεταμένη οικονομική κρίση, βάσει των στοιχείων της εγγεγραμμένης ανεργίας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και

β) η αντιμετώπιση του φαινομένου διαρροής επιστημονικού δυναμικού νεαρής ηλικίας σε άλλες χώρες, προς αναζήτηση εργασίας, το οποίο προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις στην απασχόληση και στην ελληνική οικονομία γενικότερα.