Πρόσληψη ναυτικού προσωπικού σε Πλοηγικούς Σταθμούς

0
2885

Στην πρόσληψη εκτάκτου ναυτικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες, προχωρεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών πλοήγησης στους Πλοηγικούς Σταθμούς της χώρας και την εύρυθμη λειτουργία αυτών.

Το ανωτέρω έκτακτο ναυτικό προσωπικό, κατανέμεται στους σταθμούς Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Λαυρίου, Πάτρας, Βόλου (Στυλίδα -Αχλάδι), Χαλκίδας, Κέρκυρας, Ρόδου, Ηρακλείου, Σύρου, Μυκόνου, Θήρας, Ιτέας- Αντίκυρας. Συνολικά 35 άτομα θα προσληφθούν, ειδικοτήτων: ΑΡΧΙΠΛΟΗΓΟΙ-ΠΛΟΗΓΟΙ, ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΣ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΔΗΓΟΙ ΠΛΟΗΓΙΔΩΝ, ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΕΣ.

Η πρόσληψη των εν λόγω τριάντα πέντε (35) ναυτικών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τα τυπικά προσόντα για τις θέσεις έκτακτου ναυτικού προσωπικού είναι για μεν τον Κλάδο Αρχιπλοηγών-Πλοηγών το δίπλωμα του Πλοιάρχου Α΄τάξης Εμπορικού Ναυτικού, ενώ για τους λοιπούς Κλάδους των Κυβερνητών πλοηγίδων, Μηχανοδηγών πλοηγίδων και Πρυμνοδετών είναι, κατά περίπτωση, τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 83 του Π.Δ. 13/2018 (ΦΕΚ Α΄26).

Σε περίπτωση υποψηφίων με τα ίδια προσόντα, προηγούνται οι άνεργοι. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.), η ημερομηνία έκδοσης της οποίας θα είναι εντός του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η πρόσληψη συνταξιούχων επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που δεν επαρκούν οι λοιποί, κατά Κλάδο, υποψήφιοι. Για να περισσότερες πληροφορίες αναζητήσατε σχετικό κωδικό δημοσίευσης στον ιστότοπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ ως ακολούθως: 66ΡΗ4653ΠΩ-2ΑΥ.