Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου, χρονικής διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών προβαίνει ο Δήμος Αγράφων, με σκοπό να καλύψει έκτακτες και κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες.

Ειδικότερα η πρόσληψη αφορά την ειδικότητα ΔΕ χειριστών μηχανημάτων έργων τύπου γκρέιντερ (Διαμορφωτής Γαιών). Αυτήν την περίοδο κρίνεται απαραίτητη στον Δήμο η πρόσληψη ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΔΕ Χειριστής Μηχανημάτων Έργου τύπου γκρέιντερ, καθώς στο Αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών – Πολεοδομίας και Πολιτικής Προστασίας υπηρετούν τέσσερις (4) υπάλληλοι με ειδικότητα Xειριστής MΕ και οι δύο (2) εξ’ αυτών βρίσκονται σε ειδική άδεια (αιρετοί) και ο ένας (1) μοναδικός χειριστής ΜΕ τύπου γκρέιντερ το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα υποβάλει αίτημα για συνταξιοδότηση ενώ τα μηχανήματα που διαθέτει ο Δήμος είναι εφτά (7) και συγκεκριμένα 3 διαμορφωτές γαιών, 3 τσάπες και 1 φορτωτή. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντιμετωπίσει ο Δήμος τα προβλήματα που δημιουργούνται από την κακοκαιρία και επιπλέον οι ανάγκες σε καθαρισμό δρόμων ενόψει της χειμερινής περιόδου είναι μεγάλες λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας του Δήμου. Η σύμβαση εργασίας του συγκεκριμένου ατόμου, σε εφαρμογή της παραπάνω διάταξης, θα είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και δεν θα υπερβαίνει τους 4 μήνες. Η συνολική δαπάνη για την μισθοδοσία, ύψους 4.960,00 ευρώ, θα καλυφθεί από τακτικά έσοδα του Προϋπολογισμού.

Έως 7 Οκτωβρίου τα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και συγκεκριμένα στο e-mail: x.stasinou@0929.syzefxis.gov.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αγράφων, Τ.Κ. 36071, Κερασοχώρι Ν. Ευρυτανίας, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, υπόψιν κας Χρυσάνθης Στασινού (τηλ. επικοινωνίας: 2237350907).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, λόγω του κατεπείγοντος, αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής της παρούσας στον χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Κερασοχωρίου και της ιστοσελίδας του Δήμου Αγράφων, ήτοι από 3 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 08:00 έως 7 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00.Το έντυπο της αιτήσεως θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Δήμου Αγράφων (www.agrafa.gr) ή σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσής της, θα διατίθεται από την υπηρεσία κατά την προσέλευση των ενδιαφερομένων. Η πρόσληψη των ατόμων θα γίνει με απόφαση του Δημάρχου μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής. Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους υποψήφιους. Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.