Μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα πρέπει οι υπόχρεοι να υποβάλλουν το πόθεν
έσχες για το 2020 στο www.pothen.gr.
Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, η Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
(Δ.Π.Κ.) και Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) 2020, στην οποία
αποτυπώνονται τα έσοδα και τα οικονομικά συμφέροντα των υπόχρεων εντός
του φορολογικού έτους 2019, καθώς και η περιουσιακή κατάστασή τους κατά
την 31-12-2019, υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3)
μηνών μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας
εισοδήματος.
Η παράλειψη ή η υποβολή ανακριβούς, ή ελλιπούς δήλωσης από τον
υπόχρεο, αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6
του ν.3213/03 όπως ισχύει, ενώ θεμελιώνεται και η διάπραξη πειθαρχικού
παραπτώματος για τους υπαλλήλους του δημοσίου. (πηγή: aftodioikisi.gr)