Το Υπουργείο Εσωτερικών, «εξ αφορμής πολλών έγγραφων και τηλεφωνικών ερωτημάτων που δέχτηκε», προχώρησε στην έκδοση Εγκυκλίου με αποδέκτες τους Δήμους και θέμα την «Εφαρμογή των διατάξεων της έκτακτης ρύθμισης οφειλών προς τους Δήμους του ν.4764/2020, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4807/2021».

Υπογραμμίζουμε ότι ο ν.4807/2021 έχει πάρει ΦΕΚ  από τις 11 Ιουνίου, δηλαδή δεν αποτελούν κάποια νέα εξέλιξη τα άρθρα 35 και 36 αυτού.

Το Υπουργείο στις 4 σελίδες της Εγκυκλίου παρουσιάζει την όλη διαδικασία, δηλαδή ποιες οφειλές αφορά, δόσεις και απαλλαγές, δικαιούχοι υπαγωγής, προϋποθέσεις, προθεσμία κατάθεσης αίτησης υπαγωγής, κλπ.

Η Εγκύκλιος, που εκδόθηκε την 21η Ιουλίου, σημειώνει ότι «σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.165 του ν.4764/2020, όπως ισχύει με το αρ.35 του ν.4807/2021, οφειλές από οποιαδήποτε αιτία, προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθούν από 15.2.2020 μέχρι 30.6.2021, όπως και οφειλών προς τους Δήμους και τα Νομικά τους Πρόσωπα που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες, συμπεριλαμβανομένων των απωλειών ρυθμίσεων, από 15.2.2020 έως τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου (ν.4807/2021), ήτοι μέχρι 11.6.2021, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια για την είσπραξή τους Υπηρεσία του οικείου Δήμου ή του Νομικού του Προσώπου μπορεί να ρυθμίζονται και η καταβολή τους να πραγματοποιείται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους».

Δικαιούχοι υπαγωγής στη ρύθμιση είναι τα φυσικά πρόσωπα και όσα νομικά πρόσωπα έχουν υποστεί οικονομικές επιπτώσεις από την πανδημία, όπως αυτά έχουν καθοριστεί, με τη σχετική ΚΥΑ.

Οι δικαιούχοι της ρύθμισης μπορούν να καταθέσουν την αίτηση υπαγωγής μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021 μέσω της ειδικής εφαρμογής στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης. Μεταβατικά και μέχρι την έναρξη της πλήρους λειτουργίας της ως άνω εφαρμογής έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση απευθείας προς τον οικείο Δήμο είτε μέσω του διαδικτυακού τόπου του Δήμου είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) είτε μέσω ειδικής εφαρμογής του Δήμου. Από την υποχρεωτική υποβολή δηλώσεων στην ψηφιακή πλατφόρμα εξαιρούνται τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου των Δήμων πλην των ΔΕΥΑ.

«Για την ημερομηνία έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της ΚΕΔΕ θα σας ενημερώσουμε με νεότερο έγγραφό μας», αναφέρει το Υπουργείο.

(πηγή: airetos.gr)