Εσπερίδα με θέμα: «Η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας και η αξιοποίηση του ορεινού πλούτου
των Αγράφων». Ομιλητές θα είναι άνθρωποι της έρευνας, της γνώσης, της οικονομίας και
του τομέα της κτηνοτροφίας.