Η 11η Τακτική Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγράφων θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00 π.μ, στο Δημαρχείο στο Κερασοχώρι.

Στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ-ΣΙΧΝΙΚΟ (Α΄ΦΑΣΗ)»
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ.ΠΡΑΣΙΑΣ Δ.Ε.ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ.ΣΙΒΙΣΤΑΣ Δ.Ε.ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ»
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Δ.Ε. ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ.ΛΙΘΟΧΩΡΙΟΥ Δ.Ε.ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ.ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Δ.Ε.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ»
 7. Εισήγηση για την τεκμηρίωση της αδυναμίας του προσωπικού του Δήμου που αφορά την ειδικότητα ηλεκτρολόγου για την υπηρεσία: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων»
 8. Εισήγηση για την τεκμηρίωση της αδυναμίας του προσωπικού του Δήμου που αφορά την ειδικότητα υδραυλικού για την υπηρεσία: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Δημοτικών Ενοτήτων»  
 9. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ.ΛΕΠΙΑΝΩΝ Δ.Ε.ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ»    
 10. Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Αγράφων για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.
 11. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή του υπολόγου κ. Νικόλαου Μαρούλη
 12. Εισήγηση περί ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου για νομική υποστήριξη – εκπροσώπηση αιρετών
 13. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων έτους 2022 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος