Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΑΡΒΑΡΙΑΔΑ-ΑΓΡΑΦΑ ΑΠΟ Χ.Θ. 13+000 ΕΩΣ Χ.Θ.17+000» με προϋπολογισμό 2.000.000,00€ (με ΦΠΑ).

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 1.600.333,85€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ& απρόβλεπτα) και θα εκτελεστεί στον Δήμο Αγράφων και πιο συγκεκριμένα σε τμήμα του επαρχιακού οδικού δικτύου από διασταύρωση προς Επινιανά έως Άγραφα. Περιλαμβάνονται εργασίες οδοστρωσίας, ασφαλτόστρωσης και τεχνικών σε μήκος 4.000μ. Το έργο αναπτύσσεται σε δημόσια έκταση, αφού οι εργασίες πραγματοποιούνται στο κατάστρωμα του δρόμου και στα πρανή που βρίσκονται σε δημόσια έκταση.

Η εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 1.612.903,22 €, ενώ απαγορεύονται οι εναλλακτικές προσφορές και η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι 24 μήνες.

 Μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις οικονομικών φορέων που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενώσεις.

 Κριτήριο επιλογής είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

 Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι οι 20/3/2018 ημέρα Τρίτη ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει στις 26/3/2018  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.

 Προσφέρεται ελεύθερη ,πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr  καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  www.pste.gov.gr

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή (ΔΤΕ ΠΕ Ευρυτανίας- Κατσαντώνη 2, Καρπενήσι, ΤΚ 36100) σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.Η έγκριση κατασκευής του δημοπρατούμενου έργου, αποφασίστηκε με την αριθμ. 251/2014 (ΑΔΑ:ΩΥ3Ω7ΛΗ-ΕΓΚ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.