Σε ανοιχτό διαγωνισμό η ασφαλτόστρωση του δρόμου Διπόταμα-Χελιδόνα

3430

Η Οικονομική Επιτροπή  Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΤΕΧΝΙΚΑ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΠΟΤΑΜΑ-ΧΕΛΙΔΟΝΑ ΑΠΟ Χ.Θ.+4.700 ΕΩΣ +5.700» με προϋπολογισμό 280.000,00€ (με ΦΠΑ).

Το έργο αφορά την βελτίωση της βατότητας – ασφαλτόστρωση τμήματος του δρόμου Διπόταμα – Χελιδόνα, του Δήμου Καρπενησίου, του Νομού Ευρυτανίας. Το τμήμα της οδού που θα κατασκευασθεί έχει μήκος 2.400,00 μέτρα περίπου.  Το έργο αναπτύσσεται σε δημόσια έκταση, αφού οι εργασίες πραγματοποιούνται στο κατάστρωμα του δρόμου και στα πρανή που βρίσκονται σε δημόσια έκταση.

Η εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ, ανέρχεται στις 225.806,45€, ενώ η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι18 μήνες.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 27η/2/2018 ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη ,πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr  καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  www.pste.gov.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση θα γίνει στις 5/3/2018  ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.