Σε ανοιχτό διαγωνισμό η Οδική Ασφάλεια του δρόμου προς Προυσό από την Περιφέρεια

0
4243

Μετά το σοκαριστικό ατύχημα στο δρόμο προς Προυσό με πτώση βράχου πάνω σε διερχόμενο αυτοκίνητο και τον τραυματισμό γυναίκας που επέβαινε, ήρθε στο προσκήνιο η οδική ασφάλεια του συγκεκριμένου επικίνδυνου δρόμου. Η Περιφέρεια είχε ήδη προβεί στην προκήρυξη του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε ΠΡΟΥΣΟΥ» αλλά πιθανότατα δεν περιλαμβάνονται και έργα για την ασφάλεια από τις κατολισθήσεις.

Πάντως, από την Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, προκηρύσσεται ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση με προϋπολογισμό 700.000,00 ευρώ με τον ΦΠΑ.

Το έργο συντίθεται από εργασίες κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ με προϋπολογισμό 563.442,01€ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ & απρόβλεπτα). Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση και επανακατασκευή των τεχνικών καθώς και η βελτίωση του οδοστρώματος τα οποία έχουν καταστραφεί από διάφορες αιτίες ανωτέρας βίας. Προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι Είκοσι (20) μήνες και η εκτιμώμενη αξία το ποσό των 564.516,13 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 31η/07/2018 ημέρα Τρίτη ώρα λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 10 π.μ. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ. Εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή προσκομίζεται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής..

Η αποσφράγιση των ηλεκτρονικών προσφορών θα γίνει στις 06/08/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ.

Προσφέρεται ελεύθερη ,πλήρης και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» www.promitheus.gov.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας www.pste.gov.gr