Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Υπηρεσίες συλλογής  απορριμμάτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καρπενησίου». Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), για χρονικό διάστημα τριών ετών από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικού προϋπολογισμού 1.082.520,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

Το ενδεικτικό κόστος της παραπάνω προμήθειας θα ανέλθει στο ύψος των 873.000.00€ με ΦΠΑ 24% 209.520.00 και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό οικονομικών ετών 2020, 2021, 2022 και 2023 του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων(ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Ημερομηνία και ώρα έναρξης υποβολής προσφορών: 11/09/2020, Παρασκευή 8:00 π.μ.

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών: 1/10/2020, Πέμπτη  15:00 μ.μ.

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη διακήρυξη, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο, καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στον ιστότοπο του Δήμου www.karpenissi.gr.