Έγκριση έλαβε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγράφων η διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας με σκοπό την εκποίηση όλων των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (μηχανικά, επιβατικά, φορτηγά. οχήματα βαρέως τύπου κ.α.), καθώς και τα μεταλλικά τμήματα (Scrap), τα οποία υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ειδικότερα, ως εγκαταλελειμμένα θεωρούνται τα οχήματα που παραμένουν σε δημόσιους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το όχημα αυτό ή τα αντίστοιχα αντικείμενα αποτελούν στερεά απόβλητα. Εφόσον αυτά δεν αποσυρθούν από τον ιδιοκτήτη τους αμέσως περιέχονται στην κυριότητα του οικείου Δήμου για να ανακυκλωθούν. Ο Ανάδοχος της δημοπρασίας θα τα περισυλλέξει με δικά του μέσα (γερανούς)και προσωπικό και εν συνεχεία θα τα επεξεργαστεί, αξιοποιήσει ή τεμαχίσει. Τα οχήματα αυτά και τα αντικείμενα θα περισυλλεχθούν από διάφορα σημεία του Δήμου Αγράφων για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών. Οι όροι διεξαγωγής της δημοπρασίας και της διακήρυξης αυτής θα εγκριθούν από την Οικονομική Επιτροπή με σχετική απόφασή της. Η διενέργεια της δημοπρασίας θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης ή εκμίσθωσης κινητών και ακινήτων του Δήμου Αγράφων.