Σε νέο προσωρινό ανάδοχο ανατίθεται η εκτέλεση του έργου «Βελτίωση εγκαταστάσεων δημοτικού σταθμού οχημάτων Δήμου Καρπενησίου» μετά από απόφαση της Επιτροπής του διαγωνισμού.

Αρχικά διαπιστώθηκε η απαρτία της Επιτροπής, και ακολούθως ο Πρόεδρος της Επιτροπής και χειριστής του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, ενημέρωσε τα υπόλοιπα μέλη της ότι κατόπιν του 1ου Πρακτικού που η επιτροπή είχε εισηγηθεί ομόφωνα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου που ενεργεί ως αναθέτουσα αρχή, να ζητήσει από τον οικονομικό φορέα ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε. (μειοδότης) να δώσει εξηγήσεις για την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, διότι θεωρήθηκε ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά γιατί είχε απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των εκπτώσεων των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν.

Η Οικονομική επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου με την απόφασή της ενέκρινε το 1ο πρακτικό της επιτροπής και κάλεσε τον οικονομικό φορέα ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε. να δώσει εξηγήσεις για την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους δεδομένου ότι χαρακτηρίζεται ως ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά. Σε συνέχεια ο οικονομικός φορέας υπέβαλλε έγγραφη αιτιολόγηση της προσφοράς του στην οποία αναφέρει τα εξής: «μετά από έρευνα που κάναμε στην αγορά πιστεύουμε ότι μπορούμε να εκτελέσουμε γενικά το έργο στο σύνολό του, χωρίς να είμαστε σε θέση να παραθέσουμε περισσότερες εξηγήσεις καθώς η κατάσταση στην αγορά είναι ομιχλώδης». Με τη σειρά της η Επιτροπή θεωρώντας ανεπαρκή την αιτιολόγηση του οικονομικού φορέα ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε. διότι δεν αναφέρει κανένα οικονομικό στοιχείο, αποφάσισε να ακυρώσει τον οικονομικό φορέα ΤΡΙΧΩΝΙΣ Α.Ε. και να ανακηρύξει ως προσωρινό ανάδοχο της σύμβασης τον οικονομικό φορέα ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕ με ποσοστό μέσης έκπτωσης (Εμ) 27,90%, διότι η υποβληθείσα προσφορά του κρίνεται ικανοποιητική και συμφέρουσα.