Την ανάθεση για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσιών Ορκωτού Λογιστή για τακτικό έλεγχο οικονομικών καταστάσεων οικονομικής χρήσης 2021 Δήμου Αγράφων» αποφάσισε ο Δήμαρχος Αγράφων Αλέξης Καρδαμπίκης. Την εκτέλεση της υπηρεσίας αναλαμβάνει η εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε «Υπηρεσίες ορκωτού λογιστή» συνολικού ποσού 7.812,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.

Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεσης των προς ανάθεση υπηρεσιών.