Σε πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις τα έργα αντιμετώπισης χειμαρρικών προβλημάτων στον Άγιο Νικόλαο

3087

Την υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.) του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΤΣΙΡΛΙΑ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ”, ΔΕ Καρπενησίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, αποφάσισε η  Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, αφού έλαβε υπόψη την από 25-4-2018 αίτηση του Δασαρχείου Καρπενησίου περί υπαγωγής σε Π.Π.Δ. με συνημμένα δικαιολογητικά

Πρόκειται για την κατασκευή προφράγματος και Υδρονομικών έργων στην αρχή της κοίτης καθώς και την κατασκευή φράγματος και Υδρονομικών έργων στο τέλος κοίτης κατασκευής. Φράγματα και αναβαθμοί εντός κοίτης υδατορεμάτων (εφεξής «φράγματα»), κάθε είδους και χρήσης, όπως: ταμίευσης, εκτροπής, μερισμού, υδροληψίας λιμνοδεξαμενών, υδροληψίας υδροηλεκτρικών έργων, αντιπλημμυρικής προστασίας, θυροφράγματα κλπ”, Κατηγορία Β  Λεκάνη απορροής Φράγματος 1,50 KM2

Φορέας του έργου είναι το Δασαρχείο Καρπενησίου και οι όροι είναι:

Να εξασφαλίζονται κατά προτεραιότητα οι απαιτούμενες δαπάνες για τα έργα προστασίας περιβάλλοντος, όπου αυτά επιβάλλονται. Για οποιαδήποτε δραστηριότητα ή εγκατάσταση απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν χορηγηθεί όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις. Η δήλωση υπαγωγής σε ΠΠΔ επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του φορέα του έργου ή του μελετητή κατά το Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α’ 75), όπως εκάστοτε ισχύει. Σε περίπτωση που ο φορέας του έργου ή ο μελετητής εν γνώσει του υποβάλει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία στη δήλωση υπαγωγής υπόκειται στις κυρώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986 όπως εκάστοτε ισχύουν και η υπαγωγή του έργου σε ΠΠΔ καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη ως μη νόμιμη.  Ως εκ τούτου το έργο ή η δραστηριότητα δεν είναι πλέον περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο  και εάν η υλοποίηση ή η λειτουργία του έχει ξεκινήσει, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 28 του Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α’ 160), όπως εκάστοτε ισχύει. Η τήρηση των ΠΠΔ αποτελεί ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας, και είναι υποχρεωτική τόσο κατά τη φάση κατασκευής όσο και κατά τη φάση λειτουργίας. Ο εν λόγω φορέας διατηρεί ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των ΠΠΔ έστω και αν μέρος ή το σύνολο των εργασιών κατασκευής ή λειτουργίας πραγματοποιούνται από τρίτους, ανεξαρτήτως των τυχόν ευθυνών που φέρουν και οι τελευταίοι για κάθε πράξη ή παράλειψη που αντιβαίνει στις προβλέψεις της παρούσας απόφασης καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας περιβαλλοντικής νομοθεσίας.