Όλο και πιο ενεργός γίνεται ο Δήμος Αγράφων, ένας από τους ορεινότερους Δήμους της χώρας, σε τουριστικά περιοδικά της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε τουριστικά φυλλάδια, ακόμη σε βίντεο προβολής τουριστικών προορισμών.

Αυτή τη φορά ο Δήμος Αγράφων θα φιλοξενηθεί σε διαφημιστική ολοσέλιδη έντυπη και ψηφιακή καταχώρηση σε τουριστικό Οδηγό, μέσα από τον οποίο θα αναδειχθούν οι ομορφιές του συγκεκριμένου Δήμου, αλλά και το πλήθος δραστηριοτήτων που προσφέρουν τα Άγραφα στον επισκέπτη. Η εκτέλεση της υπηρεσίας αυτής θα δοθεί στην ανάδοχη εταιρεία KEYWE ΙΚΕ «Υπηρεσίες δημοσίων σχέσεων», συνολικού ποσού 1.240,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη και κρατήσεις που θα ισχύουν κατά τη διενέργεια της υπηρεσίας, εκτός του Φ.Π.Α. που βαρύνει το Δήμο. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή τιμολογίου από τον προμηθευτή και την προσκόμιση των νομίμων δικαιολογητικών.