Δεκτό έκανε το από 06-07-2023 αίτημα της αναδόχου ε.ε. «Κ/Ξ ΤΕΚ Α.Ε. – ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για διακοπή των εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Χ.Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ».

Η απόφαση της διακοπής ελήφθη έως ότου γίνει πλήρης εξόφληση του 3ου λογαριασμού από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. O Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Δομών και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας, έλαβε την παραπάνω απόφαση έχοντας υπ’ όψη τις αντίστοιχες εγκυκλίους, άρθρα καθώς και κάθε σχετική με τα δημόσια έργα διάταξη, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Στις 24-02-2020 υπογράφηκε το εργολαβικό συμφωνητικό συνολικής συμβατικής δαπάνης 1.775.954,43 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μεταξύ του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «Κ/Ξ ΤΕΚ Α.Ε. – ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, αλλά με την 1749/20-12-2022 Απόφαση της ΟΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ενέκρινε την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι 31-12-2023. Σύμφωνα με τον φάκελο του έργου ο 3ος λογαριασμός του έργου του θέματος κατατέθηκε από τον ανάδοχο στο πρωτόκολλο της υπηρεσία στις 27-03-2023, εγκρίθηκε/υπογράφτηκε από τον επιβλέποντα και τον Πρ/νο ΤΔΠ στις 31-03-2023 και διαβιβάστηκε με το υπ. αρίθμ. 60849/04-05-2023 έγγραφο της Υπηρεσίας προς πληρωμή στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, αλλά πληρώθηκε μέρος του ποσού.

Με την από 06-07-2023 αίτησή της η ανάδοχος ε.ε. «Κ/Ξ ΤΕΚ Α.Ε. – ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.»» υπέβαλλε «Ειδική Δήλωση Διακοπής Εργασιών» του έργου λόγω καθυστέρησης πληρωμής του συνόλου του 3ου λογαριασμού από τον Κύριο του Έργου, βασιζόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 161 του Ν.4412/16 που ορίζει ότι «…Μετά την επίδοση της ειδικής δήλωσης, κατά την παρ. 3 η Διευθύνουσα Υπηρεσία εξακριβώνει μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες τα στοιχεία της δήλωσης και εκδίδει απόφαση που αποδέχεται ή απορρίπτει το περιεχόμενο της δήλωσης…». Έτσι μετά τον έλεγχο μέσω ΚΗΜΔΗΣ των εντολών πληρωμής του έργου του θέματος και τη διαπίστωση για την ΜΗ εξόφληση του 3ου λογαριασμού μέχρι και σήμερα και σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 152 του Ν.4412/16 που ορίζει ότι «… αν η πληρωμή ενός λογαριασμού καθυστερήσει χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, πέρα του διμήνου από την υποβολή του, οφείλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις Ζ του Ν.4152/2013, τόκος υπερημερίας. Ο ανάδοχος μπορεί να διακόψει τις εργασίες, αφού κοινοποιήσει στην διευθύνουσα υπηρεσία ειδική έγγραφη δήλωση…».

Τι δηλώνει ο Αντιπεριφερειάρχης Ευρυτανίας, Αριστείδης Τασιός

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Ευρυτανίας, Αριστείδης Τασιός δήλωσε για το θέμα στον Ευρυτανικό Παλμό:

«Το πρόβλημα της υπο-χρηματοδότησης στα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων των Περιφερειών δυστυχώς συνεχίζει να υφίσταται. Αυτό επιφέρει καθυστερήσεις μέσω και των διαδικασιών της διακοπής εργασιών σε αρκετά δημόσια έργα όπως στην περίπτωση αυτή που αναφέρεστε. Θεωρώ ότι με την ομαλοποίηση της κατάστασης μετά τις εκλογές και με την εγκατάσταση της  νέας κυβέρνησης η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί και θα υπάρχει ικανοποιητική χρηματοδότηση των δημοσίων έργων. Για το συγκεκριμένο έργο η οποία ολιγόμηνη καθυστέρηση δεν αναμένεται να επιφέρει σημαντική διαφοροποίηση στο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών, οι οποίες αφενός έχουν προχωρήσει αρκετά, αφετέρου  λόγω των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής  η ολοκλήρωση τους αναμενόταν  να γίνει ούτως η άλλως μέσα στο 2024».