Αίτηση ακύρωσης κατέθεσε ο πρώτος μειοδότης

Με απευθείας ανάθεση Δημάρχου στα ΚΤΕΛ εκτελούνται τα δρομολόγια

Στον ‘αέρα’ φαίνεται να τινάζεται ολόκληρη η διαγωνιστική διαδικασία για τη δημοτική συγκοινωνία του Δήμου Καρπενησίου, μετά από την αίτηση ακύρωσης του διαγωνισμού από τον μειοδότη, κατά της απόφασης του Δήμου Καρπενησίου, για την έγκριση της ένστασης των ΚΤΕΛ Ευρυτανίας και την απευθείας ανάθεση του έργου από το δήμο στα ΚΤΕΛ. Στην πολυσέλιδη αίτηση ακύρωσης, 60 συνολικά σελίδων, ο μειοδότης, χαρακτηρίζει την απόφαση του Δήμου Καρπενησίου παράνομη και προσφεύγει στη  δικαιοσύνη. Χρονοβόρα και με μεγάλο κόστος για τους δημότες η απόφαση του δήμου να παρατείνει με απευθείας ανάθεση το έργο στα ΚΤΕΛ Ευρυτανίας, μέχρι να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός, σύμφωνα με τον μειοδότη του διαγωνισμού.

Παρόμοιο σκηνικό και στο Δήμο Αγράφων, ο οποίος ακύρωσε το διαγωνισμό δημοτικής συγκοινωνίας που είχε προκηρύξει πριν από κάποιους μήνες και τώρα προέβη σε απευθείας ανάθεση του έργου στα ΚΤΕΛ Ευρυτανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του δημάρχου των Αγράφων.

Το ιστορικό

Στις 27 Απριλίου 2021 διεξήχθη  ο Συνοπτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής στο σύνολο των δρομολογίων, για την παροχή υπηρεσίας «Συγκοινωνία δημοτικών ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου» για το χρονικό διάστημα από 1.6.2021 έως 31.05.2022, με προϋπολογισμό το ποσό των 67.733,26€ και 59.940,94 € πλέον ΦΠΑ 13%. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν τρεις υποψήφιες εταιρείες. Οι εταιρείες με τις επωνυμίες «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΚΑΣ ΕΤΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» καθώς και η Εταιρεία «AlkyoniTravel» του κ. Νικολάου Γαλάνη με έδρα το Καρπενήσι.

Οι προσφορές και ο μειοδότης

Στον διαγωνισμό αυτό αναδείχτηκε μειοδότης το «Alkyoni Travel», Ν. Γαλάνης, ο οποίος και ενημερώθηκε ότι η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου στις 17 Μαΐου 2021 υπερψήφισε το 5ο θέμα με τίτλο: «Έγκριση 1ου  πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την υπηρεσία «Συγκοινωνία δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου», ποσού 67.733,26€», με την οποία αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης, με ποσοστό έκπτωσης 8 %, έναντι των άλλων δύο οι οποίοι έδωσαν ποσοστό έκπτωσης 2% η Εταιρεία Τσόκας και τελευταίο με έκπτωση 1% τα ΚΤΕΛ Ευρυτανίας.

Με την έγκριση του πρακτικού της επιτροπής δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του διαγωνισμού, προκύπτει ότι: Ελέγχθηκε ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής όλων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό και από τον έλεγχο αυτό προέκυψε ότι οι όλες οι συμμετέχουσες εταιρείες ήταν έγκυρες από πλευράς δικαιολογητικών συμμετοχής. Και στη συνέχεια ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των τεχνικών δικαιολογητικών τους, από τον οποίο προέκυψε ότι οι προσφορές όλων των  εταιρειών που συμμετείχαν στον διαγωνισμό ήταν έγκυρες από πλευράς τεχνικής αξιολόγησης και ότι  προκρίθηκαν στο στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης,  κατά το οποίο η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού κρίνοντας συμφέρουσα για τον Δήμο την οικονομική προσφορά του κ. Γαλάνη, πρότεινε την ανακήρυξή του ως προσωρινό μειοδότη και να ζητηθούν από αυτόν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

Η ένσταση του ΚΤΕΛ

Κατά της απόφασης, όμως, και του εγκρινόμενου με αυτή πρακτικού αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών, τα ΚΤΕΛ Ευρυτανίας άσκησανένσταση ζητώντας την απόρριψη της προσφοράς του Ταξιδιωτικού Γραφείου «AlkyoniTravel» στο στάδιο αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, επικαλούμενη μη νόμιμη τη συμμετοχή του, γεγονός που δεν κοινοποιήθηκε στον κ. Γαλάνη ως όφειλε να κάνει ο Δήμος στερώντας το δικαίωμα παρέμβασης εγκαίρως στην προδικαστική διαδικασία και κατά συνέπεια το δικαίωμά του στην έννομη προστασία.

Στις 28 Μαΐου 2021 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καρπενησίου, ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων που έκανε δεκτή την ένσταση του ΚΤΕΛ Ευρυτανίας, κατά της Απόφασης της Τακτικής Συνεδριάσεως της 17ης Μαΐου 2021 με την οποία έκανε δεκτή  την προσφορά του πρώτου μειοδότηκαι τον ανακήρυξε προσωρινό ανάδοχο. Αιτιολογία της επιτροπής ήταν ότι η εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου των τακτικών αστικών και υπεραστικών επιβατικών γραμμών, υφιστάμενων και νέων, ανατίθεται αποκλειστικά στους φορείς συγκοινωνιακού έργου που προβλέπει ο νόμος αυτός (ΚΤΕΛ Α.Ε.) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτού, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης του μεταφορικού έργου.

Η Αίτηση ακύρωσης της ένστασης

Κατά της από 28 Μαΐου 2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου,  με την οποία έγινε δεκτή  η ένσταση του ΚΤΕΛ Ευρυτανίας, καθώς και κατά του από 27-05-2021 πρακτικού της Επιτροπής Ενστάσεων Διακήρυξης του συνοπτικού Διαγωνισμού και κάθε άλλης συναφούς  με  τις  ανωτέρω, μεταγενέστερης ή προγενέστερης πράξης ή παράλειψης του Δήμου Καρπενησίου,ο κ. Γαλάνης Νικόλαος άσκησε αίτηση ακυρώσεως βάσει του ΠΔ 18/1989 και Ν. 4412/2016 για τους εις αυτή νόμιμους, βάσιμους και αληθείς λόγους, αιτούμενος την ακύρωσήτους και η τελική απόφαση θα κριθεί από τη δικαιοσύνη.

Τι δηλώνει ο πρώτος μειοδότης

Ο Ευρυτανικός Παλμός μίλησε για το θέμα με τον πρώτο μειοδότη του διαγωνισμού κ. Νικόλαο Γαλάνη ιδιοκτήτη του ταξιδιωτικού Γραφείου «Karpenissi Alkyoni» με έδρα το Καρπενήσι, ο οποίος εξηγεί τους λόγους που τον οδήγησαν στη διεκδίκηση του διαγωνισμού ακόμη και μετά τις εξελίξεις. Χαρακτηριστικά μας ανέφερε:

«Προβήκαμε στην κατάθεση αίτησης ακύρωσης και αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Καρπενησίου, διότι θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη απόφαση που έκανε αποδεκτή την ένσταση του ΚΤΕΛ να μας θέσει εκτός του έργου της εκτέλεσης της αστικής συγκοινωνίας ως νόμιμους αναδόχους, είναι παράνομη. Επίσης από τις ενέργειες των οργάνων της διοίκησης αυτό που θεωρούμε είναι ότι υπάρχει μεθόδευση για να τεθεί η εταιρεία μας εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας και απόδειξη αυτού αποτελεί το γεγονός ότι ο Δήμος προέβη σε απευθείας ανάθεση αφού έκανε δεκτή την ένσταση των ΚΤΕΛ, άρα η διαδικασία της ανάθεσης έγινε ενώ η διαγωνιστική διαδικασία προχωρούσε κανονικά και ο Δήμος θα μπορούσε να την ολοκληρώσει και όχι να προχωρήσει σε απευθείας ανάθεση. Παρόλα αυτά και χωρίς να έχουμε ασκήσει ακόμα κάποιο ένδικο μέσο που να μπλοκάρει τη διαδικασία και τη σύμβαση σύναψης, προέβη σε απευθείας ανάθεση στα ΚΤΕΛ, αναιτιολόγητα, μη νόμιμα και για να τους ενισχύσει άμεσα. Πλέον γίνεται ξεκάθαρο ότι όλες οι ενέργειες της οικονομικής επιτροπής του Δήμου λειτουργούν υπέρ των συμφερόντων του ΚΤΕΛ, παραβιάζοντας τις αρχές της ισότητας, της διαφάνειας και της ισότιμης πρόσβασης των οικονομικών φορέων στις διαγωνιστικές διαδικασίες.

Να σημειωθεί ότι τα ΚΤΕΛ πανελλαδικά από τις 31/12/2019, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν απολαύουν αποκλειστικών δικαιωμάτων ανάθεσης και εκτέλεσης δημοτικών συγκοινωνιών, υπεραστικών και αστικών. Συνεπώς το έργο μπορεί να εκτελεστεί από οποιονδήποτε οικονομικό φορέα πληροί τις προϋποθέσεις, όπως η εταιρία μου, αφού ήμουν ανάδοχος του έργου.

Επιπλέον από τα μέχρι σήμερα δεδομένα, διαφαίνεται ότι υπάρχει κάποιο άτυπο κοινό μέτωπο υπέρ των ΚΤΕΛ, που ακολουθώντας παράτυπες διαδικασίες κατά την άποψή μας, στρέφεται εναντίον των ιδιωτών. Αντίστοιχα πριν λίγους μήνες και στον Δήμο Αγράφων, με παράνομο τρόπο και ενώ τα ΚΤΕΛ ήταν ο κύριος ανάδοχος του ίδιου έργου, αρνήθηκε να το αναλάβει. Η εταιρία μου ήταν ανάδοχος σε ένα μόνο δρομολόγιο, καθώς επίσης και άλλος ένας ιδιώτης από το Δήμο Αγράφων για άλλο ένα δρομολόγιο του συνολικού έργου έξι δρομολογίων. Ο Δήμος Αγράφων και εκεί κινήθηκε παράτυπα και αποφάσισε να ματαιώσει αναιτιολόγητα το διαγωνισμό, αφού αυτός είχε ολοκληρωθεί και βρίσκονταν στην τελική φάση κατακύρωσής του και να θέσει εκτός δυο μικρές επιχειρήσεις του νομού, που ήταν ανάδοχοι μόνο δυο δρομολογίων από το συνολικό έργο.

Σήμερα ενημερωθήκαμε από ανακοίνωση του δημάρχου κ. Καρδαμπίκη, ότι και εκεί πέρασε ο Δήμος σε απευθείας ανάθεση όλου του έργου στα ΚΤΕΛ. Φυσικά θα κινηθούμε και εκεί αντίστοιχα, βάσει των δικαιωμάτων που μας δίνει η Ελληνική Δικαιοσύνη, προασπίζοντας όχι μόνο τα συμφέροντά μας, αλλά και το καλό του τόπου που καταλήγει στο να πληρώνει ο πολίτης έμμεσα πολύ ακριβότερα για την ίδια παροχή υπηρεσίας, μιας και τις αναδοχές των έργων τις πήραμε μειοδοτικά, αρά με μικρότερη δαπάνη για το δημόσιο. Έχουμε προβεί στις απαραίτητες νομικές ενέργειες και ευελπιστούμε ότι θα αποκατασταθεί η αδικία κατά της επιχείρησής μας και ότι ξεκινάει άμεσα μια νέα εποχή και στις μεταφορές, στηριγμένη στην απελευθέρωση της αγοράς, με όρους υπέρ του πολίτη και όχι υπέρ της κατασπατάλησης του δημόσιου χρήματος.»