Συνολικός προϋπολογισμός 150.000 ευρώ

Στη δεύτερη φάση φαίνεται να περνά η ασφαλτόστρωση του οδικού δικτύου Καρπενησίου – Βουτύρου με ανοιχτή διαδικασία που προκηρύσσει ο Δήμος Καρπενησίου με τίτλο  «Τεχνικά – Ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι – Βουτύρο (Β΄ ΦΑΣΗ)» με προϋπολογισμό 150.000,00 € (με το ΦΠΑ).  Η συνολική αξία εργασιών μαζί με Γ.Ε. & Ο.Ε και απρόβλεπτα ανέρχεται στο ποσό των 120.599,71 ευρώ. Η αναθεώρηση ανέρχεται στο ποσό των 368,03 ευρώ και ο Φ.Π.Α. στο ποσό των 29.032,26 ευρώ. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι οικονομικοί φορείς προσφέρουν επιμέρους ποσοστά έκπτωσης για κάθε ομάδα τιμών ομοειδών εργασιών του προϋπολογισμού, εκφραζόμενα σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) και τα επιμέρους ποσοστά έκπτωσης. Η συνολική προθεσμία του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.419,00 ευρώ και ισχύος τουλάχιστον 6 μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και απευθύνεται προς το Δήμο Καρπενησίου. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. Το έργο χρηματοδοτείται από την ΠΔΕ.

Έως 16 Μαρτίου οι προσφορές

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι τις 16 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 13:00 μ.μ. Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί στις 20 Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00.πμ, από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου.  Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22373-50081, FAX επικοινωνίας 22370-89070, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Ιωάννα Νταλλή.