Εγκρίθηκε η Προγραμματική Σύμβαση

Έγκριση έλαβε η σύναψη και το σχέδιο της Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένουνα προωθηθεί το θέμα της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Καρπενησίου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζονται η ομαλή και απρόσκοπτη διαμονή των φοιτητών Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Τμήμα Δασοπονίας & Δ.Φ.Π Καρπενησίουτου π.ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και του Πανεπιστημιακού Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, στο Καρπενήσι).

Να τονίσουμε ότι στο Δήμο Καρπενησίου λειτουργεί Μαθητική Εστία (Μ.Ε. Καρπενησίου), πτέρυγα τουοποίου θα χρησιμοποιηθεί από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για τηνκάλυψη αναγκών στέγασης έως 30 φοιτητών του (15 φοιτητών του ΤμήματοςΔασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του π. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και 15 φοιτητών του Πανεπιστημιακού Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος), όπου θα συνυπάρχουν με τους ενήλικους σπουδαστές του I.E.Κ. Στο 1ο όροφο θα στεγαστούν οι φοιτήτριες, ενώ στο 2ο όροφο οι φοιτητές. Η σύμβαση λήγει την 30η Σεπτεμβρίου 2023.

Από 1η Οκτωβρίου η είσοδος των φοιτητών – Ποιο το αντίτιμο

Οι φοιτητές του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του π. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και του Πανεπιστημιακού Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, τουΓεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών,Καρπενησίου θα μπορούν να προσέρχονται στην ΜΕ Καρπενησιού από την 1ηΟκτωβρίου 2021. Από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2022-2023), οι φοιτητές θα παραμένουν στην ΜΕ Καρπενησιού μέχρι τη λήξη του εαρινού Ακαδημαϊκού εξαμήνου, οπότε και θα παραδίδουν τα δωμάτιά τους στη Διεύθυνση της Εστίας και θα επανακρίνονται κατ’ έτος με ευθύνη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ειδικότερα του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του π. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και του Πανεπιστημιακού Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, στο Καρπενήσι. Όσοι από τους φοιτητές εκπονούν τη διπλωματική/πτυχιακή εργασία τους, στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του π. ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας και του Πανεπιστημιακού Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, στο Καρπενήσι, θα μπορούν να παραμένουν στην Μ.Ε Καρπενησίου και μετά το τέλοςτων μαθημάτων, κατά τη θερινή περίοδο, με τις ίδιες προϋποθέσεις. Οι εν λόγω περιπτώσεις θα βεβαιώνονται με έγγραφο του Τμήματος φοίτησής τους. Η οικονομική συμμετοχή των διαμενόντων στην ΜΕ Καρπενησιού φοιτητών ανέρχεται στο ποσό των 30,00 € μηνιαίως, όπως αυτό ορίζεται στην απόφαση του Δ.Σ Καρπενησίου, ενώ ως εγγύηση εξοπλισμού του δωματίου τους, θα καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό των 45,00€. Οι φοιτητές δε θα έχουν τη δυνατότητα παραλαβής κλειδιού του δωματίου τους, στη Μ.Ε., εφόσον δεν έχουν καταβάλει το προβλεπόμενο ποσό της εγγύησης και εφόσονδεν έχουν εξοφλήσει οφειλές προηγουμένου έτους. Το ποσό των 30,00 ευρώ θα καταβληθεί στο ακέραιο και για το μήνα Σεπτέμβριο που αποτελεί προέκταση του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023. Οι φοιτητές για να παραλάβουν το κλειδί για την 1η εξεταστική (Ιουνίου-Ιουλίου) θαπρέπει να εξοφλήσουν τις οφειλές τους και με τη λήξη της εξεταστικής, οφείλουν ναπαραδίδουν το κλειδί στον Υπεύθυνο της Μ.Ε Καρπενησίου. Ο Δήμος Καρπενησίου δεν ευθύνεται για τυχόν επισκευές του χώρου που θαστεγαστούν οι φοιτητές, έστω και για τις αναγκαίες ή εκείνες που προέρχονταιαπό ανώτερα βία, για τις οποίες θα επιβαρύνεταιτο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι φοιτητές οφείλουν να συμμορφώνονται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας Μ.Ε του Δήμου Καρπενησίου.