Καταρτίστηκε η Επιτροπή ετήσιου μητρώου αρρένων του Δήμου Αγράφων για το έτος 2021. Το Ετήσιο Μητρώο Αρρένων καταρτίζεται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται ως ακολούθως: α) Στους Δήμους: Από το Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, τον αρμόδιο για τα μητρώα αρρένων υπάλληλο του Δήμου και από τον οικείο Ληξίαρχο, ως μέλη. β) Στις κοινότητες: Από τον πρόεδρο της κοινότητας ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, το γραμματέα της κοινότητας και το ληξίαρχο, ως μέλη. Όπου η ιδιότητα του ληξιάρχου συμπίπτει στο πρόσωπο ενός από τα λοιπά μέλη της επιτροπής, μετέχει σ’ αυτήν ένας δημοτικός ή κοινοτικός σύμβουλος που ορίζεται, με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους.

Η επιτροπή αυτή, που συνέρχεται με μέριμνα του προέδρου, συνεδριάζει στο δημαρχιακό ή κοινοτικό κατάστημα, οι δε αποφάσεις της λαμβάνονται ομόφωνα. Στον Δήμο Αγράφων η Επιτροπή καταρτίστηκε από τον Δήμαρχο κ. Καρδαμπίκη Αλέξανδρο, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, τον Αρμόδιο για τα Μητρώα Αρρένων υπάλληλο του Δήμου, κ. Μαρούλη Νικόλαο, ως μέλος της Επιτροπής, τον Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων κ. Μπαλωμένο Νικόλαο, ως μέλος της Επιτροπής, τον Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων κ. Πεσλή Δημήτριο, ως μέλος της Επιτροπής, την Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου κα Καστανά Ελένη, ως μέλος της Επιτροπής, την Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης κα Παπαροϊδάμη Ουρανία, ως μέλος της Επιτροπής και την Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας κα Ζαχαροπούλου Παρασκευή, ως μέλος της Επιτροπής.