Στη συγκρότηση της επιτροπής ετήσιου μητρώου αρρένων έτους 2020 προχώρησε ο Δήμος Αγράφων με σκοπό τη δημιουργία στρατολογικού πίνακα, εκείνων που υποχρεούνται το επόμενο έτος να παρουσιασθούν στα στρατολογικά γραφεία για την κατάθεση των σχετικών με την επιλογή τους εντύπων. Η επιτροπή θα απαρτίζεται από τρία μέλη και συγκεκριμένα όσον αφορά τους Δήμους: από το Δήμαρχο ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, τον αρμόδιο για τα μητρώα αρρένων υπάλληλο του Δήμου και από τον οικείο Ληξίαρχο, ως μέλη. Η επιτροπή αυτή, που συνέρχεται με μέριμνα του προέδρου, συνεδριάζει στο δημαρχιακό ή κοινοτικό κατάστημα, ενώ οι αποφάσεις της λαμβάνονται ομόφωνα. Στο Δήμο Αγράφων η επιτροπή θα συγκροτηθεί από το Δήμαρχο κ. Καρδαμπίκη Αλέξανδρο, ως Πρόεδρος της Επιτροπής, τον Αρμόδιο για τα Μητρώα Αρρένων υπάλληλο του Δήμου μας, κ. Μαρούλη Νικόλαο, ως μέλος της Επιτροπής, τον Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Αγράφων κ. Μπαλωμένο Νικόλαο, ως μέλος της Επιτροπής, τον Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Απεραντίων κ.Πεσλή Δημήτριο, ως μέλος της Επιτροπής, την Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου κα Καστανά Ελένη, ως μέλος της Επιτροπής, την Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Βίνιανης κα. Παπαροϊδάμη Ουρανία, ως μέλος της Επιτροπής και την Ληξίαρχο της Δημοτικής Ενότητας Φραγκίστας κα Ζαχαροπούλου Παρασκευή, ως μέλος της Επιτροπής.