Σε σώμα συγκροτήθηκε εκ νέου η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Αγράφων, η οποία ασχολείται με θέματα σχετικά με την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, την κατανομή των πιστώσεων για λειτουργικές δαπάνες των σχολείων, την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση σχολείων και παρακολουθεί την ανέγερση των σχολικών κτιρίων, την επισκευή και συντήρησή του καθώς και το έργο των σχολικών επιτροπών.

Να τονιστεί ότι σε κάθε Δήμο ή Δημοτικό διαμέρισμα ή τμήμα του ή Κοινότητα λειτουργεί δημοτική ή κοινοτική επιτροπή παιδείας, η οποία αποτελείται από: α) το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας ή δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου ως πρόεδρο, β) εκπρόσωπο της ένωσης γονέων των μαθητών, γ) έναν διευθυντή σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο οποίος ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, δ) ένα διευθυντή σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου υπάρχει, που ορίζεται από τον προϊστάμενο της διεύθυνσης ή του γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ε) εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, όπου υπάρχουν, που ορίζονται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου των οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να υπερβεί τους δύο, στ) από έναν εκπρόσωπο των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εκπαιδευτικών, αν υπάρχει.

Στις συνεδριάσεις της δημοτικής ή κοινοτικής επιτροπής παιδείας μετέχει χωρίς ψήφο και εκπρόσωπος της τοπικής επιτροπής λαϊκής επιμόρφωσης, αν υπάρχει. Η δημοτική επιτροπή παιδείας συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου ύστερα από πρόταση των υπηρεσιών, οργανώσεων και φορέων που εκπροσωπούν και θα είναι πενταμελής η εξαμελής. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας είναι διετής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του όρισε την κα. Κοτρώνα Αννέτα δημοτική σύμβουλο, ως πρόεδρο της επιτροπής με αναπληρωματικό της μέλος την κα. Διώτη Αργυρώ δημοτική σύμβουλο, καθώς και τον κ. Ζαρκαδούλα Κωνσταντίνο πρόεδρο του Δασικού Συνεταιρισμού Επινιανών, ως εκπρόσωπο των παραγωγικών τάξεων με αναπληρωματικό του μέλος τον κ. Τσιούνη Λάμπρο πρόεδρο του Δασικού Αγροτικού Συνεταιρισμού Πρασιάς.