4 τα θέματα για την Ευρυτανία

Η 18η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 26 Μαΐου 2020, με τηλεδιάσκεψη, μέσω της εφαρμογής “e-presence”. Τα θέματα που αφορούν την Ευρυτανία έχουν σχέση με δημόσια έργα και έκτακτες ανάγκες και είναι:

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου από ρέμα Αρβανίτη Αγίας Βλαχέρνας έως διασταύρωση με επαρχιακή οδό Αγαλιανού Σαρακινής» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου προϋπολογισμού1.100.000,00€ μεΦΠΑ, Π.Ε.Ευρυτανίας

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση του 3ου Πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Τακτική συντήρηση των οχημάτων & μηχανημάτων έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας έτους 2019»,και διόρθωση των ποσών των συμβάσεων, προϋπολογισμού 73.444,00€μεΦΠΑ.

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή νέας γέφυρας στη θέση Τέμπλα επί της επαρχιακής οδού Βελαώρα-Τοπολιάνα-Βρουβιάνα Αιτωλοκαρνανίας» προϋπολογισμού1.690.000,00€μεΦΠΑ,Π.Ε. Ευρυτανίας,αναδόχου εταιρείας ΑΕΤΕΘΑ.Ε.

ΘΕΜΑ25ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2017-2019», χρήση2019 και «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας2020-2022», χρήση 2020τηςΠ.Ε. Ευρυτανίας.